Ik respecteer de privacy van mijn website bezoekers en van mijn cliënten. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

Over Hondengedragsdeskundige Sarena van de Corput
Sarena van de Corput is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoondonk 55
4907 ZP Oosterhout (NB)
Telefoon: +31634435789

Sarena van de Corput is de Functionaris Gegevensbescherming van de firma Hondengedragsdeskundige Sarena van de Corput en is te bereiken via info@hondengedrag-svdc.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Sarena van de Corput verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Rekeningnummer
E-mail adres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@hondengedrag-svcd.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Sarena van de Corput verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of mailing omtrent mijn diensten
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van uw betaling
Sarena van de Corput verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig dien te hebben voor mijn belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Sarena van de Corput neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sarena van de Corput) tussen zit. Sarena van de Corput gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Website gerealiseerd in WordPress voor het online presenteren van mijn diensten.
Google Analytics voor het inzien en analyseren van de website bezoeken.
Outlook mailclient om te communiceren met cliënten.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Sarena van de Corput bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia – Voor deelname aan activiteiten en deze worden bewaard zolang deze actueel zijn tenzij de deelnemer anders besluit.

Adres – Voor verzending of wettelijke noodzaak zoals overeenkomsten deze worden bewaard zolang de administratieplicht daarom vraagt.

E-mail – Voor het verzenden van nieuwsbrieven en gepaste informatie tot wederopzegging of zolang er actief contact is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sarena van de Corput verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Angelique Prins blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Sarena van de Corput gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social Media
Maken en publiceren van beeldmateriaal (foto’s en video’s)Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s vraagt Sarena van de Corput tijdens een persoonlijke intake, expliciet toestemming van de betrokkene. U heeft het recht zich te verzetten tegen publicatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Angelique Prins en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hondengedrag-svdc.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Sarena van de Corput neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@hondengedrag-svdc.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Sarena van de Corput kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn
Privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijden in te zien op de
website van Sarena van de Corput. Deze versie is opgesteld in januari 2021.